1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Diepstraten Botenverhuur: V.O.F. ’t Schippershuis te Drimmelen (KvK-nummer: 18107883, btw-nummer: 8050.21.905.B01);

b) Huurder: (natuurlijk of rechts-)persoon die namens zichzelf of namens een groep, een huurovereenkomst met Diepstraten Botenverhuur sluit;

c) huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij Diepstraten Botenverhuur zich verbindt om Huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven voor een bepaalde vooraf afgesproken duur;

d) vaartuig: het vaartuig van Diepstraten Botenverhuur, inclusief alle ingebouwde elektronica en verdere toebehoren.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, iedere overeenkomst en (rechts)handeling tussen Diepstraten Botenverhuur en Huurder.
 2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.
 1. Diepstraten Botenverhuur brengt haar aanbod of offerte mondeling, schriftelijk of elektronisch uit.
 2. Een mondeling aanbod vervalt als het niet onmiddellijk wordt geaccepteerd.
 3. Op een schriftelijk of elektronisch aanbod dient een dagtekening te staan. Wordt er in het aanbod een geldigheidstermijn genoemd, dan mag Diepstraten Botenverhuur haar aanbod binnen die termijn niet intrekken of veranderen. Wordt er geen termijn genoemd, dan mag Diepstraten Botenverhuur haar aanbod niet intrekken of veranderen tot en met 14 dagen na de dagtekening.
 1. Het maken van reserveringen voor een vaartuig is mogelijk via internet of telefonisch. Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door Diepstraten Botenverhuur, via internet of schriftelijk.
 2. Huurder dient minimaal 18 jaar te zijn. Indien blijkt dat Huurder niet 18 jaar of ouder is, dan heeft Diepstraten Botenverhuur het recht om de huurovereenkomst te ontbinden.
 3. Tenzij anders overeengekomen, dient Huurder te betalen bij het ophalen van het vaartuig. Betaling dient dus vooraf per pintransactie of contant te geschieden.
 4. Huurder kan zich niet op enige korting, verrekening of opschorting beroepen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Alle kosten die verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals havengelden, bruggelden, kadegelden, liggelden, kosten voor de brandstof en verlichting en eventuele geldboetes zijn voor rekening van Huurder.
 1. Bij annulering korter dan 24 uur van tevoren van een bevestigde reservering of bij afwezigheid van Huurder op de gereserveerde datum en tijd is Huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft Huurder geen recht op een alternatief.
 2. Na het verzetten van de datum en/of tijd van een reeds bevestigde reservering op verzoek van Huurder, kan de Huurder in afwijking van het vorige lid geen beroep meer doen op annulering.
 3. Indien een gereserveerd vaartuig twee uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en Diepstraten Botenverhuur Huurder geen redelijk alternatief kan aanbieden, heeft Huurder recht op vergoeding van de overeengekomen huursom, tenzij Diepstraten Botenverhuur tenminste twee uur voor de overeengekomen tijd Huurder in kennis heeft gesteld van het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde vaartuig. Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende schadevergoeding.
 4. Wanneer Huurder het vaartuig eerder inlevert op de verhuurlocatie dan de overeengekomen verhuurperiode is er geen recht op teruggave van de betaalde huursom of een deel daarvan.
 1. Bij het ophalen van het vaartuig dient Huurder tevens een borg te voldoen en een geldig legitimatiebewijs te overleggen. De borg is per vaartuig verschillend. Het precieze bedrag staat op de website van Diepstraten Botenverhuur vermeld.
 1. Huurder zal het vaartuig als een goed huisvader en/of goed schipper en overeenkomstig de bestemmingen gebruiken.
 2. Huurder dient voor vertrek altijd te controleren of de inventaris compleet is.
 3. Huurder zal zich houden aan de aanwijzingen van Diepstraten Botenverhuur tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van Diepstraten Botenverhuur. Huurder zal geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen.
 4. Huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van Diepstraten Botenverhuur niet in gebruik afstaan.
 5. De bestuurder mag niet onder invloed van drank en/of drugs zijn. Wel is het toegestaan om op het vaartuig per opvarende van 18 jaar of ouder ten hoogste een halve fles wijn (hele fles wijn is 0,75 liter) dan wel 1 liter bier te hebben. De aanwezigheid van drugs en andere verdovende middelen is te allen tijde verboden.
 6. Huurder zal reparaties nooit laten uitvoeren door anderen dan Diepstraten Botenverhuur, tenzij Diepstraten Botenverhuur hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Door Diepstraten Botenverhuur toegestemde reparaties zal Diepstraten Botenverhuur terugbetalen als gespecificeerde rekeningen worden overgelegd.
 7. Huurder zal elk feit waaruit mogelijk schade voortvloeit of kan voortvloeien, met name alle (ook lichte) aanvaringen, onmiddellijk aan Diepstraten Botenverhuur te melden. Als uit niet gemelde feiten schade voortvloeit, komt deze voor rekening van Huurder.
 8. Het vaartuig is bestemd voor gebruik in het door Diepstraten Botenverhuur aangegeven vaargebied. Het is verboden het door Diepstraten Botenverhuur aangegeven vaargebied te verlaten.
 1. Bij aanvang van de huurperiode stelt Diepstraten Botenverhuur het vaartuig ter beschikking aan Huurder. Diepstraten Botenverhuur zorgt er voor dat het vaartuig in goede staat is, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een deugdelijke veiligheidsuitrusting die is afgestemd op het overeengekomen vaargebied.
 2. Kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van Diepstraten Botenverhuur, tenzij sprake is van schade of verlies als bedoeld in artikel 11.
 1. Aan het einde van de huurperiode zal Huurder het vaartuig op de overeengekomen tijd in de Oude Haven in Drimmelen bij Diepstraten Botenverhuur overdragen in dezelfde staat waarin Huurder het ontvangen heeft. Indien het vaartuig later dan de overeengekomen tijd wordt afgemeld, zal voor het eerste half uur vertraging € 25 in rekening worden gebracht en voor elk volgend half uur vertraging € 50. Indien het gehuurde niet in de Oude Haven in Drimmelen overgedragen wordt, zullen de kosten voor het transporteren van het vaartuig naar de Oude Haven in Drimmelen volledig ten laste van Huurder komen. De kosten van vertraging en/of transport zullen zoveel mogelijk worden verrekend met de borgsom.
 1. Diepstraten Botenverhuur heeft de sloepen type Sielant 700E verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Bij aanspraak van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zal Diepstraten Botenverhuur het eigen risico van € 250 per schadegeval in rekening brengen bij Huurder. Bij aanspraak van de casco- en/of diefstalverzekering zal Diepstraten Botenverhuur het eigen risico van € 500 per schadegeval in rekening brengen bij Huurder.
 2. Diepstraten Botenverhuur heeft de kajuitboten, tourboten en sloepen type Robuust 500 en 600 verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Bij aanspraak van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zal Diepstraten Botenverhuur het eigen risico van € 100 per schadegeval in rekening brengen bij Huurder.
 3. Motorboten en roeiboten zijn niet verzekerd door Diepstraten Botenverhuur. Gebruik van deze vaartuigen geschiedt op eigen risico van de huurder.
 1. Huurder is aansprakelijk voor schade aan en verlies van het vaartuig voor zover niet gedekt door verzekering, zoals genoemd in artikel 10, ontstaan gedurende de tijd dat Huurder het vaartuig onder zich heeft, tenzij Huurder kan aantonen dat schade en verlies niet door hem of één van zijn mede opvarenden is veroorzaakt. Diepstraten Botenverhuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privégoederen.

1. Het maximale aantal personen per boot is:

a) sloep Sielant 700e: 9 personen maximaal 75kg per persoon;

b) sloep Robuust 600: 8 personen maximaal 75kg per persoon;

c) sloep Robuust 500: 5 personen maximaal 75kg per persoon;

d) kajuitboot: 8 personen maximaal 75kg per persoon;

e) tourboot: 5 personen maximaal 75kg per persoon;

f) motorboot: 3 personen maximaal 75kg per persoon of 2 personen maximaal 75kg per persoon plus 2 personen maximaal 50 kg.

2. Het overschrijden van het maximaal aantal personen is zonder schriftelijke toestemming van Diepstraten Botenverhuur verboden. Bij constatering behoudt Diepstraten Botenverhuur zich het recht de huurovereenkomst te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

 1. De aansprakelijkheid van Diepstraten Botenverhuur is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de verzekering van Diepstraten Botenverhuur wordt uitbetaald, te vermeerderen met het op Diepstraten Botenverhuur rustende eigen risico.
 2. Diepstraten Botenverhuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade.
 1. Diepstraten Botenverhuur is niet aansprakelijk, indien zij door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet in staat is of in staat is geweest om haar verplichtingen na te komen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Diepstraten Botenverhuur onafhankelijke omstandigheid, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen internetstoringen, telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch berichtenverkeer, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, de gevolgen van natuurgeweld, werkstaking etc. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door Diepstraten Botenverhuur bij de uitvoering van de huurovereenkomst zijn betrokken.
 1. Op de overeenkomst tussen Diepstraten Botenverhuur en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Diepstraten Botenverhuur. Niettemin heeft Diepstraten Botenverhuur het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woon-/vestigingsplaats van Huurder.
 1. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
 2. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals te vinden op de website https://diepstraten-botenverhuur.nl/algemene-voorwaarden, zal gelden.
 3. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de vaarregels, zoals te vinden op de website https://diepstraten-botenverhuur.nl/vaarregels. Deze vaarregels worden Huurder schriftelijk overhandigd het ophalen van het vaartuig.