In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a) de verhuurder: v.o.f. ‘t Schippershuis die bedrijfsmatig goederen tegen betaling aan derden ter beschikking stelt;

b) de huurder: degene die al dan niet tegen betaling goederen van verhuurder in gebruik heeft;

c) de huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder al dan niet tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.

Bij aanvang van de huurperiode zal verhuurder het gehuurde aan huurder leveren, mits de huur en borgsom volledig zijn voldaan. Het gehuurde zal in goede staat verkeren; het zal tot het gebruik waarvoor het bestemd is kunnen dienen. Huurder dient voor vertrek altijd te controleren of de inventaris compleet is.

Huurder is in gebreke gebleven als huurder de huur niet op de vervaldata voldaan heeft en/of zijn of haar verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst niet nakomt. Behalve nakoming en/of schadevergoeding vorderen kan de verhuurder zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst voor ontbonden houden en het gehuurde onmiddellijk tot zich nemen.

Huurder zal het gehuurde als een goede huisvader en/of goed schipper en overeenkomstig de bestemming gebruiken. Huurder zal zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van verhuurder. Huurder zal geen veranderingen in het gehuurde aanbrengen. Huurder zal het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan, noch geheel noch gedeeltelijk. De bestuurder van het vaartuig mag niet onder invloed van drank en/of drugs zijn, ongeacht het bepaalde in artikel 11.

Aan het einde van de huurperiode zal huurder het gehuurde op de overeengekomen tijd in de Oude Haven in Drimmelen bij verhuurder overdragen in dezelfde staat waarin huurder het ontvangen heeft. Indien het gehuurde later dan de overeengekomen tijd wordt afgemeld, zal voor het eerste half uur vertraging € 25,- (zegge: vijfentwintig euro) in rekening gebracht worden, en voor elk volgend half uur vertraging € 50,- (zegge: vijftig euro). Indien het gehuurde niet in de Oude Haven in Drimmelen overgedragen wordt, zullen de kosten voor het transporteren van het gehuurde naar de Oude Haven in Drimmelen volledig ten laste van huurder komen. De kosten van vertraging en/of transport zullen zoveel mogelijk worden verrekend met de borgsom.

Alle kosten die verband houden met het gebruik van het gehuurde zoals havengelden, bruggelden, kadegelden, liggelden, kosten voor de brandstof en verlichting en eventuele geldboetes zijn voor rekening van huurder.

Kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder, tenzij sprake is van schade of verlies als bedoeld in artikel 8. Huurder zal reparaties nooit uit laten voeren door anderen dan verhuurder tenzij verhuurder hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Door verhuurder toegestemde reparaties zal verhuurder terugbetalen als gespecificeerde rekeningen worden overlegd.

Sloep Sielant 700E

Verhuurder heeft de sloepen type Sielant 700E verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Bij aanspraak van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zal verhuurder het eigen risico van € 250 per schadegeval in rekening brengen bij huurder. Bij aanspraak van de casco- en/of diefstalverzekering zal verhuurder het eigen risico van € 500 per schadegeval in rekening brengen bij huurder.

Sloep Robuust 600, Robuust 500, kajuitboten en tourboten

Verhuurder heeft deze vaartuigen verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Bij aanspraak van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zal de verhuurder het eigen risico van € 100,- (zegge: honderd euro) per schadegeval in rekening brengen bij huurder.

Motorboten, roeiboten en kano’s

Deze vaartuigen zijn niet verzekerd door verhuurder. Gebruik van deze vaartuigen geschiedt op eigen risico van de huurder.

Huurder is aansprakelijk voor schade aan en verlies van het gehuurde voor zover niet gedekt door verzekering genoemd in artikel 7, ontstaan gedurende de tijd dat huurder het gehuurde onder zich heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 6, tenzij huurder kan aantonen dat schade en verlies niet door hem of één van zijn mede opvarenden is veroorzaakt. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privégoederen.

Huurder zal elk feit waaruit mogelijk schade voortvloeit of kan voortvloeien, met name alle (ook lichte) aanvaringen, onmiddellijk aan verhuurder melden. Als uit niet gemelde feiten schade voortvloeit, komt deze voor rekening van huurder.

In geval van vernieling of vermoeden van vernieling van het gehuurde en/of bij (vermoeden van) opzettelijk toegebrachte schade aan derden, wordt aangifte gedaan bij de politie.

Op het vaartuig mag per opvarende van 18 jaar of ouder ten hoogste een halve fles wijn (hele fles wijn is 0,75 liter) dan wel 1 liter bier aanwezig zijn. Sterke drank mag niet op het vaartuig aanwezig zijn. De aanwezigheid van drugs en andere verdovende middelen is te allen tijde verboden.

Het maximaal aantal personen per boot is:

a) sloep Sielant 700E: 9 personen;

b) sloep Robuust 600: 8 personen;

c) sloep Robuust 500: 5 personen;

d) kajuitboot: 8 personen;

e) tourboot: 5 personen;

f) motorboot: 4 personen;

g) Canadese kano: 3 personen.

Het overschrijden van het maximaal aantal personen is zonder schriftelijke toestemming van verhuurder strikt verboden. Bij constatering behoud verhuurder zich het recht de huurovereenkomst te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

Het gehuurde is bestemd voor gebruik in het door verhuurder aangegeven vaargebied. Het is te allen tijde strikt verboden het door verhuurder aangegeven vaargebied te verlaten.

Huurder kan, indien de verhuurder zijn of haar verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst niet (correct) nakomt, de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter ontbinden; verhuurder zal dan onmiddellijk het vaartuig mogen innemen, en alle reeds betaalde bedragen terugbetalen, voor zover die betrekking hebben op de tijd waarover het genot van het vaartuig niet is verschaft.

De aansprakelijkheid van verhuurder is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de verzekering van verhuurder wordt uitbetaald, te vermeerderen met het op verhuurder rustende eigen risico.